bannerfaihistoria 2019

Comisión de Calidade

Composición (Xunta de Facultade do 13/05/2015, modificado o 31/03/2017)


CargoNome
Presidenta Susana Reboreda Morillo (Coordinadora de Calidade, Enlace de Igualdade)
Secretaria Josefina Cadilla Lomba
Coordinadora de Grao Beatriz Vaquero Díaz
Coordinador de Mestrado Fermín Pérez Losada (Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do P.C.)
Beatriz Comendador Rey (Mestrado en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade)
Membros PDI María López Díaz | Antonio Presedo Garazo | Yolanda Barriocanal López
Membros Alumnado Juan Manuel Galiña Lorenzo | Iria Souto Castro
Membros Alumnado Egresado Marta López López
Membros PAS Josefina Cadilla Lomba
Colaborador de calidade Antonio Presedo Garazo
Membros da sociedade José Mª Eguileta Franco | Begoña Garrido Labrador | Rosa Mª Díaz Naya

 

Funcións


  • Debatir e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
  • Debatir e validar se procede a proposta do Manual de calidade e os procedementos do SGC do centro.
  • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
  • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGC.
  • Debatir, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, coa fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste eido.
  • Participar activamente en todos aqueles procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación e/ou suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno, ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
  • Intercambiar, debatir e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.

 

Cronograma do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)


Cronograma por curso académico:

2008-2009 | 2009-2010 e 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018

 

Actas


2019: 14/III | 10/V | 24/VI

2018: 22/I | 22/II | 26/III | 05/IV | 04/V | 07/VI | 04/VII | 27/IX | 30/XI

2017: 18/I | 30/I | 23/II | 02/III | 30/III | 27/IV | 12/V | 18/V | 30/V | 15/VI | 22/VI | 21/IX | 29/XI

2016: 28/I | 25/II | 31/III | 25/V | 29/VI | 28/VII | 13/X | 01/XII | 19/XII

2015: 11/II | 23/IV | 17/VI | 16/VII | 16/XI

2014: 25/VI | 21/X | 11/XII

2013: 05/XI

2012: 03/X | 03/XII

2011: 23/II | 22/III | 27/IX

2010: 02/III