bannerfaihistoria 2019

Rexistros

Neste apartado recóllense a documentación relativa aos procedementos máis destacados do SGIC implantado na Facultade de Historia. Para unha consulta detallada, a totalidade dos rexistros xerados pola implantación e aplicación dos procedementos do SGIC na Facultade de Historia están incluídos na aplicación informática de dito SGC.


Dirección estratéxica


Panel de indicadores

Informe de Revisión pola Dirección
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015

2017-2018: Anexo I | Anexo II

Plan de actuacións estratéxicas


Docencia


Acta da Comisión de Calidade sobre a modificación do Mestrado en Protección do PC

Acta da Comisión de Calidade sobre a acreditación do Grao en Xeografía e Historia

Plan Anual de Mellora (PAM) - Grao en Xeografía e Historia
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011
Plan Anual de Mellora (PAM) - Mestrado HTCO3
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015

Informe de accións de coordinación - Grao en Xeografía e Historia
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014
Informe de accións de coordinación - Mestrado HTCO3
2017-2018

Acta de aprobación do Procedemento para o seguimento e o control da docencia

Plan de promoción do centro
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Informe de seguemento do plan de promoción do centro
2018-20192017-2018

Plan de acción titorial (PAT)
2017-2018 | 2018-2019

Informe de avaliación do PAT - Grao en Xeografía e Historia
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
Informe de avaliación do PAT - Mestrado HTCO3
2017-2018 | 2015-2016
Criterios de asignación das prácticas curriculares
2017-2018 | 2016-2017

Listados de estudantado propio seleccionado
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Listados de estudantado de mobilidade alleo
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Plan operativo de información pública
14/05/2019 | 04/05/2018 | 18/05/2017 | 25/05/2016


Xestión da calidade de mellora continua


Proposta PAESU Facultade de Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

PAESU Facultade de Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación:
Ficha 1
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 2
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 3
2018-2019 | 2016-2017

Informe de resultados do PAESU
2017-2018 | 2016-2017

Informe de seguimento do PAESU
2017-2018 | 2016-2017

Valoración de satisfacción do PAESU
2017-2018


Xestión do persoal


Identificación das necesidades de PAS do centro
2017-2018 | 2018-2019

Identificación das necesidades de formación do PAS do centro
2017-2018 | 2018-2019

Listaxe de accións formativas derivadas das necesidades detectadas
2017-2018 | 2018-2019

Ficha de programa/actividade de formación


Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo


Criterios para seleccionar os recursos materiais e os proveedores/as

Ficha de solicitude para a dotación de recursos con xustificación
2017-2018 | 2016-2017


Xestión de compras e avaliación de proveedores


Plan de actuación dos servizos permanentes do centro
2018-2019 | 2017-2018

Informe de xestión dos servizos contratados
2018-2019 | 2017-2018