Procesos Estratéxicos

Dirección Estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 18/03/2022
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha de indicador
Anexo 2: Petición de indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
13/02/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Protocolo de elaboración do informe
13/02/2015

 

Xestión da Calidade e Mellora Continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións
Anexo 1: Formulario electrónico QSP
Anexo 2: Formulario resposta QSP
13/02/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios
Anexo 1: Guía
23/10/2020

 

Procesos Clave

Xestión Académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 06/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 06/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais 06/04/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 06/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 20/05/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 20/05/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación
22/09/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1. Protocolo para a elaboración do Plan de promoción do centro
20/05/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo
Anexo 1. Guía para o deseño do PAT do centro
11/03/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 20/05/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 20/05/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 23/10/2020

 

Procesos Soporte

Xestión do Persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 22/09/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI
Anexo 1. Ficha de formación
22/09/2017

 

Xestión Documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control dos documentos
Anexo 1: Modelo de fluxograma e simboloxía
20/05/2013
XD-02 Control dos rexistros 20/05/2013

 

Xestión de Infraestrutura e Ambiente de Traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais 08/05/2020