Regulamento de Prácticas Externas da Uvigo (Consello de Goberno, 24 de maio de 2012)
Regulamento de Prácticas Externas da Facultade de Historia (Xunta de Facultade, 4 de maio de 2017)

Pautas para a elaboración da memoria de Prácticas
Modelo de portada da memoria de Prácticas

 

Cadro cos principais aspectos de realización das prácticas

Horas 240 horas presenciais:

  • Ao longo de todo o curso en horario reducido.
  • xuño/xullo/agosto: media xornada ou xornada completa.
60 horas de preparación de prácticas, titorías e elaboración de informes, etc.
Requisitos do alumnado Ter superado o 50% dos créditos ECTS da titulación.
Estar matriculado na materia “Prácticas” de 4º curso do Grao.
Ter abonado o seguro escolar (os maiores de 26 anos o seguro Cum Laude).
Non manter ningunha relación contractual coa entidade colaboradora.
Documentación a entregar
polos titores da entidade colaboradora
Despois das prácticas: Informe final de prácticas
(entregar ao titor académico)
Documentación a entregar
polo alumnado
Antes das prácticas: Ficha de solicitude de prácticas
(entregar na secretaría do decanato)
Despois das Prácticas: Informe e memoria de prácticas
(entregar aos titores académicos)
Documentación a entregar
polos titores académicos
Antes das prácticas: Programa formativo específico para cada estudante
(entregar á Comisión de Prácticas, á entidade colaboradora e ao estudante)
Despois das prácticas:

  • Informe de prácticas e avaliación do alumnado
  • Documento acreditativo das prácticas para o alumnado

(entregar á Comisión de Prácticas)