O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Historia recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Plan de Acción Titorial do centro

 

PAT curso 2019/2020

TITORES POR CURSO (GRAO)

1º curso: Ladislao Castro Pérez
2º Curso: Beatriz Vaquero Díaz
3º curso: Susana Reboreda Morillo
4º curso: Yolanda Barriocanal López

TITORES POR CURSO (MÁSTER PATRIMONIO)

Adolfo Fernández Fernández

 

Coordinación do PAT

Susana Reboreda Morillo
+34 988 387 169
rmorillo@uvigo.es

Cursos anteriores

Asignación de persoal titor (por curso)
2017/2018

Asignación de persoal titor (por titores)
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Asignación de persoal titor (por estudante)
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Informe de avaliación do PAT
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015