Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 18/03/2022, modificada o 29/04/2022)

Cargo Nome
Presidente Prada Rodríguez, Julio
Secretario Rodríguez Teijeiro, Domingo
Coordinador de Calidade Presedo Garazo, Antonio
Colaboradora de Calidade López Díaz, María
Coordinación dos graos Vaquero Díaz, Beatriz
Coordinación dos mestrados/ Repres. Dpto. Pérez Losada, Fermín
Enlace de Igualdade Comendador Rey, Beatriz
Rep. do profesorado Barriocanal López, Yolanda
Campos Álvarez, Xosé Ramón
Comendador Rey, Beatriz
Rep. do estudantado Domínguez Carrera, Lucía
Representante do PAS Rodríguez Bouzas, Josefa
Rep. dos egresados/as Lozano González, Carlos
Rep. da sociedade Díaz Naya, Rosa Mª
Representante da Administradora (por delegación) Arribas Álvarez, M. Carmen

 

  • Debatir e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
  • Debatir e validar se procede a proposta do Manual de calidade e os procedementos do SGC do centro.
  • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
  • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGC.
  • Debatir, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, coa fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste eido.
  • Participar activamente en todos aqueles procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación e/ou suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno, ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
  • Intercambiar, debatir e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.

 

 

Cronograma do SGC

2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2009/2010 e 2010/20112008/2009

 

Actas