Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 29/02/2016)

Membros do Equipo Decanal

Reboreda Morillo, Susana
Cadilla Lomba, Josefina

Fernández Fernández, Adolfo

Persoal Docente e Investigador

Barriocanal López, Yolanda
Comendador Rey, Beatriz

Prada Rodríguez, Julio
Vaquero Díaz, María Beatriz

Estudantado

García Cabo, Manuel

Persoal de Administración e Servizos

Rodríguez Bouzas, Josefa

 

A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os seguintes asuntos:

  • Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
  • Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
  • Aprobación de realización de actividades culturais.
  • Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
  • Gastos de pequena contía.
  • Solicitudes para a convocatoria Erasmus.
  • Solicitudes para a convocatoria SICUE.

Exercerá, así mesmo, cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta de Facultade ou lle atribúan o Regulamento Interno da Facultade de Historia e normas de superior rango.

 

Actas

2019: 18-I
2018:
30-I | 12-IX
2017: 29-VI | 21-XII
2016: 20-I | 26-IV | 5-V | 14-IX
2015: 10-III | 10-IV | 23-VII | 31/VII
2014: 21-V | 25-IX
2013: 31-I | 13-III | 25-IX | 20-XI
2012: 27-III | 31-V | 25-IX | 4-X | 17-X | 20-XII
2011: 22/III | 29-III | 6-IV
2010: 02/III | 2-IV | 8-XI
2009: 28/VII | 4-XI | 3-XII | 12-XII