Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 28/09/2018)

Membros do Equipo Decanal

Reboreda Morillo, Susana
Cadilla Lomba, Josefina

Fernández Fernández, Adolfo

Persoal Docente e Investigador permanente

Barriocanal López, Yolanda
Castro Pérez, Ladislao
Comendador Rey, Beatriz
Juana López, Jesús de
López Díaz, María
Pérez Losada, Fermín

Prada Rodríguez, Julio
Sixirei Paredes, Carlos M.
Uña Álvarez, Elena de
Valín Fernández, Alberto
Vaquero Díaz, María Beatriz

Persoal Docente e Investigador non permanente

Domínguez López, Ángel

Presedo Garazo, Antonio

Estudantado 1º e 2º ciclo

Alejandre Ojea, Mónica
Ferreiro Calvo, Mireya
Galiña Lorenzo, Juan Manuel
García Cabo, Manuel

López Verísimo, Rubén
Núñez Remacho, Virginia
Rodríguez Álvarez, Lucía

Estudantado 3º ciclo

Souto Castro, Iria

Persoal de Administración e Servizos

Rodríguez Bouzas, Josefa

 

 • Elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu regulamento de réxime interno.
 • Elección e revogación do decano/a.
 • Aprobación da distribución da asignación orzamentaria do centro.
 • Establecemento dos obxectivos educativos das titulacións ao seu cargo e elaboración e aprobación das propostas dos correspondentes plans de estudo.
 • Coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • Resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
 • Promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinos e actividades complementarias esixidas para a obtención de títulos.
 • Proposición e aplicacións das normas de selección do estudantado e valoración do seu rendemento e aproveitamento.
 • Preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinos complementarios, así como habilitación de medidas de control e cumprimento das obrigas docentes.
 • Coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado das materias de libre configuración do seu currículo.
 • Aprobación anual dos programas de cada materia presentados polos departamentos respectivos.
 • Distribución dos espazos que lle sexan asignados.
 • Calquera outra atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo e na lexislación vixente.

 

Actas

2019: 14-II | 26-II | 15-III | 14-V | 25-VI | 4-VII20-IX
2018: 23-II | 9-III | 6-IV | 19-VI | 9-VII | 28-IX | 10-X | 31-X | 27-XI| 5-XII | 18-XII
2017: 19-I | 30-I | 24-II | 31-III | 4-V | 19-V | 1-VI | 16-VI | 23-VI | 22-IX | 24-XI | 14-XII | 14-XII
2016: 12-II | 25-II | 6-IV | 17-VI | 1-VII | 22-VII | 5-X | 30-XI | 7-XII | 21-XII
2015: 13-II | 19-II | 23-IV | 13-V | 2-VI | 15-VI | 2-VII | 17-VII | 9-IX | 23-IX | 15-X | 17-XI | 26-XI | 17-XII
2014: 6-II | 9-IV | 10-VII | 22-VII | 9-X | 27-X | 27-XI | 10-XII