Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 07/11/2019)

Membros do Equipo Decanal

 • Reboreda Morillo, Susana
 • Cadilla Lomba, Josefina
 • Fernández Fernández, Adolfo

Persoal Docente e Investigador permanente

 • Barriocanal López, Yolanda
 • Castro Pérez, Ladislao
 • Comendador Rey, Beatriz
 • López Díaz, María
 • Pérez Losada, Fermín
 • Prada Rodríguez, Julio
 • Rodríguez Teijeiro, Domingo
 • Uña Álvarez, Elena de
 • Valín Fernández, Alberto
 • Vaquero Díaz, María Beatriz

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • Campos Álvarez, Xosé Ramón
 • Presedo Garazo, Antonio

Estudantado

 • Casanova Cudeiro, Manuel
 • Crespo Nogueira, Alba
 • Diz Domínguez, Andrés
 • Ferreiro Calvo, Mireya
 • Herrero López, Yoguesvar
 • Lozano Ramírez, Amado Tierra
 • Valeiras Martínez, Ricardo Ignacio

Persoal de Administración e Servizos

 • Rodríguez Bouzas, Josefa
 • Julián Salnés, Higinio

 

 • Elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu regulamento de réxime interno.
 • Elección e revogación do decano/a.
 • Aprobación da distribución da asignación orzamentaria do centro.
 • Establecemento dos obxectivos educativos das titulacións ao seu cargo e elaboración e aprobación das propostas dos correspondentes plans de estudo.
 • Coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • Resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
 • Promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinos e actividades complementarias esixidas para a obtención de títulos.
 • Proposición e aplicacións das normas de selección do estudantado e valoración do seu rendemento e aproveitamento.
 • Preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinos complementarios, así como habilitación de medidas de control e cumprimento das obrigas docentes.
 • Coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado das materias de libre configuración do seu currículo.
 • Aprobación anual dos programas de cada materia presentados polos departamentos respectivos.
 • Distribución dos espazos que lle sexan asignados.
 • Calquera outra atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo e na lexislación vixente.

 

Actas