Conforme á Leí orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Facultade (persoal docente e investigador sen vinculación permanente, estudantes e persoal de administración e servizos) conforme ao calendario Anexo.

Normativa de eleccións á Xunta de Facultade

Calendario electoral

Proceso Data
Sorteo da composición da Xunta Electoral 20 de setembro de 2019
Constitución da Xunta Electoral
Aprobación do calendario electoral
Convocatoria de eleccións
Publicación dos censos provisionais
23 de setembro de 2019
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 24 ao 28 de setembro de 2019
Publicación dos censos definitivos:
PDI | PAS | Estudantado
Resolución do nº de membros a elixir en cada sector
30 de setembro de 2019
Prazo de presentación de candidaturas
Solicitude de candidatura
Do 1 ao 7 de outubro de 2019
Proclamación provisional de candidaturas 8 de outubro de 2019
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 9 ao 11 de outubro de 2019
Proclamación definitiva de candidaturas
Sorteo da mesa electoral | novo sorteo
Sorteo da letra de comezo da relación de candidatos nas papeletas
14 de outubro de 2019
Campaña electoral Do 15 ao 18 de outubro de 2019
Xornada de reflexión 21 de outubro de 2019
Votacións (de 10.00 a 18.00h na Sala de Profesores do Edificio de Ferro) 22 de outubro de 2019
Proclamación provisional de candidatos electos 23 de outubro de 2019
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 24 ao 28 de outubro de 2019
Proclamación definitiva de representantes electos 29 de outubro de 2019