Fai Historia con nós

Calendario de Implantación

Atendendo ás recomendacións do “Consello Galego de Universidades” no documento “Liñas Xerais para a Implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, así como as “Directrices Propias da Universidade de Vigo sobre Estrutura e Organización Académica dos Plans de Estudos de Grao”, e tendo en conta os recursos humanos e materiais existentes na Facultade de Historia, propónse que a implantación do Plan de Estudos de Graduado en Xeografía e Historia sexa progresiva a partir do curso 2009-2010:

Curso AcádemicoCurso a implantarCurso a extinguir
2009-2010 1º Curso Grao P2009 2º Curso Licenciatura
2010-2011 2º Curso Grao P2009 3º Curso Licenciatura
2011-2012 3º Curso Grao P2009 4º Curso Licenciatura
2012-2013 4º Curso Grao P2009 5º Curso Licenciatura