Saída de estudos: as artes do renacemento e barroco nos mosteiros benedictinos e cistercienses