Tendendo pontes entre a facultade de Historia e o colexio Padre Feijoo Zorelle