Real Decreto do 11 de xullo, polo que regúlanse as prácticas académicas externas do estudantado universitario
Regulamento de Prácticas Externas da Uvigo (Consello de Goberno, 24 de maio de 2012)
Instrucciones para o desenvolvemento das prácticas académicas externas curriculares na UVigo
Regulamento de Prácticas Externas da Facultade de Historia (Xunta de Facultade, 4 de maio de 2017)

 

Cadro cos principais aspectos de realización das prácticas

Horas 240 horas presenciais:

  • Ao longo de todo o curso en horario reducido.
  • xuño/xullo/agosto: media xornada ou xornada completa.
60 horas de preparación de prácticas, titorías e elaboración de informes, etc.
Requisitos do alumnado Ter superado o 50% dos créditos ECTS da titulación.
Estar matriculado na materia “Prácticas” de 4º curso do Grao.
Ter abonado o seguro escolar (os maiores de 26 anos o seguro Cum Laude).
Non manter ningunha relación contractual coa entidade colaboradora.
Documentación a entregar
polos titores da entidade colaboradora
Despois das prácticas: Informe final de prácticas
(entregar ao titor académico)
Documentación a entregar
polo alumnado
Antes das prácticas: Ficha de solicitude de prácticas
(entregar na secretaría do decanato)
Despois das Prácticas: Informe e memoria de prácticas
(entregar aos titores académicos)
Documentación a entregar
polos titores académicos
Antes das prácticas: Programa formativo específico para cada estudante
(entregar á Comisión de Prácticas, á entidade colaboradora e ao estudante)
Despois das prácticas:

  • Informe de prácticas e avaliación do alumnado
  • Documento acreditativo das prácticas para o alumnado

(entregar á Comisión de Prácticas)