Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 27/05/2021)

Cargo Nome
Presidenta Susana Reboreda Morillo
Secretaria Josefina Cadilla Lomba
Coordinadora de Calidade Susana Reboreda Morillo
Coordinación dos títulos Beatriz Vaquero Díaz (Grao en Xeografía e Historia)
Fermín Pérez Losada (Máster en Patrimonio)
Susana Reboreda Morillo (Máster en Arqueoloxía)
Rep. do profesorado Yolanda Barriocanal López
Beatriz Comendador Rey
María López Díaz
Rep. do estudantado Tierra Lozano Ramírez
Representante do PAS Josefa Rodríguez Bouzas
Colaboradora de calidade Josefa Rodríguez Bouzas
Rep. dos egresados/as Marta López López
Rep. da sociedade Francisco Borja Campos Seijo
Rosa Mª Díaz Naya
Begoña Garrido Labrador
Enlace de igualdade Susana Reboreda Morillo

 

  • Debatir e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
  • Debatir e validar se procede a proposta do Manual de calidade e os procedementos do SGC do centro.
  • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
  • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGC.
  • Debatir, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, coa fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste eido.
  • Participar activamente en todos aqueles procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación e/ou suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno, ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
  • Intercambiar, debatir e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.

 

Cronograma do SGC

2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2009/2010 e 2010/20112008/2009

 

Actas