Conforme á Leí orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Facultade (persoal docente e investigador sen vinculación permanente, estudantes e persoal de administración e servizos) conforme ao calendario Anexo.

Normativa de eleccións á Xunta de Facultade

Calendario electoral

Proceso Data
Sorteo da composición da Xunta Electoral 22 de setembro de 2021
Constitución da Xunta Electoral
Aprobación do calendario electoral
Convocatoria de eleccións
Publicación dos censos provisionais
27 de setembro de 2021
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 27 ao 29 de setembro de 2021
Publicación dos censos definitivos:
PDI | PAS | Estudantado
Resolución do nº de membros a elixir en cada sector
30 de setembro de 2021
Prazo de presentación de candidaturas
Solicitude de candidatura
Do 1 ao 5 de outubro de 2021
Proclamación provisional de candidaturas 6 de outubro de 2021
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 7 ao 11 de outubro de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas
Sorteo da mesa electoral | novo sorteo
Sorteo da letra de comezo da relación de candidatos nas papeletas
14 de outubro de 2021
Campaña electoral Do 15 ao 22 de outubro de 2021
Votacións (de 10.00 a 18.00h na Sala de Profesores do Edificio de Ferro) 25 de outubro de 2021
Proclamación provisional de candidatos electos 26 de outubro de 2021
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 27 ao 29 de outubro de 2021
Proclamación definitiva de representantes electos 2 de novembro de 2021