O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O TFG é unha materia obrigatoria de 12 créditos ECTS que se cursa no segundo cuadrimestre do Grao de Xeografía e Historia. Consiste na realización e defensa por parte do estudantado dun traballo tutelado no que se apliquen e desenvolvan de forma integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao título de Graduado en Xeografía e Historia. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade nalgunha materia da titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos realizados ou iniciados noutras materias da mesma.

O TFG poderá consistir nun traballo de carácter experimental, teórico, de investigación ou manexo de fontes históricas, producións artísticas, elementos cartográficos, etc., de revisión bibliográfica ou profundización temática, nun informe de traballo de campo ou nunha memoria de actividades (xestión cultural e patrimonial, museos, aplicacións tecnolóxicas,etc.) en campos relacionados coa titulación.

NORMATIVA DO TFG

Facultade de Historia | Universidade de Vigo

 

Comisión do Traballo Fin de Grao

  • Susana Reboreda Morillo – Decana
  • Julio Prada Rodríguez – Coordinador do TFG
  • Antonio Presedo Garazo – PDI (Secretario)
  • Mireya Ferreiro Calvo – Estudantado
  • Josefa Rodríguez Bouzas – PAS

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Calendario do TFG

Calendario do TFG 2020/2021

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Sesión informativa (estudantado de 4º de grao) 2ª quincena de setembro de 2020
Oferta de TFG polo profesorado titor Do X ao X de outubro de 2020
Solicitudes do estudantado non ofertadas Do X ao X de outubro de 2020
Publicación das asignacións provisorias Do X ao X de novembro de 2020
Recurso de apelación contra as asignacións Do X ao X de novembro de 2020
Publicación das asignacións definitivas Do X de novembro ao X de decembro de 2020
Asignación definitiva

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
1º Prazo
(novembro)
do XX/XX/2020 ao XX/XX/2020 ata o XX/XX/2020 do XX/XX/2020 ao XX/XX/2020
Horario e tribunais
2º Prazo
(xuño)
do XX/XX/2021 ao XX/XX/2021 ata o XX/XX/2021 do XX/XX/2021 ao XX/XX/2021
Horario e tribunais
3º Prazo
(xullo)
do XX/XX/2021 ao XX/XX/2021 ata o XX/XX/2021 do XX/XX/2021 ao XX/XX/2021
Horario e tribunais

 

Coordinación

Julio Prada Rodríguez
+34 988 387 288
jprada@uvigo.es

 

Cursos anteriores

TFG ofertados polo persoal titor:
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación do TFG:
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

TFG defendidos:
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015