O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O TFG é unha materia obrigatoria de 12 créditos ECTS que se cursa no segundo cuadrimestre do Grao de Xeografía e Historia. Consiste na realización e defensa por parte do estudantado dun traballo tutelado no que se apliquen e desenvolvan de forma integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao título de Graduado en Xeografía e Historia. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade nalgunha materia da titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos realizados ou iniciados noutras materias da mesma.

O TFG poderá consistir nun traballo de carácter experimental, teórico, de investigación ou manexo de fontes históricas, producións artísticas, elementos cartográficos, etc., de revisión bibliográfica ou profundización temática, nun informe de traballo de campo ou nunha memoria de actividades (xestión cultural e patrimonial, museos, aplicacións tecnolóxicas,etc.) en campos relacionados coa titulación.

NORMATIVA DO TFG

Facultade de Historia | Universidade de Vigo
Acta de revisión da cualificación do TFG

Traballo Fin de Grao – curso 2019/2020

Premios aos TFG

Axudas para redactar e defender Teses, Traballos Fin de Grao e Máster en galego, 2018/19
Prazo de presentación: ata o 30 de agosto de 2019

 

Calendario do TFG

Calendario do TFG 2019/2020

CALENDARIO DE ASIGNACIÓN DO TFG

Proceso Data
Sesión informativa (estudantado de 4º de grao) 2ª quincena de setembro de 2019
Oferta de TFG polo profesorado titor Do 1 ao 15 de outubro de 2019
Solicitudes do estudantado non ofertadas Do 16 ao 31 de outubro de 2019
Publicación das asignacións provisorias Do 1 ao 15 de novembro de 2019
Recurso de apelación contra as asignacións Do 16 ao 22 de novembro de 2019
Publicación das asignacións definitivas Do 22 de novembro ao 5 de decembro de 2019

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
1º Prazo
(novembro)
do 03/11/2019 ao 12/11/2019 ata o 12/11/2019 do 20/11/2019 ao 22/11/2019
Horario e tribunais
2º Prazo
(xuño)
do 31/05/2020 ao 09/06/2020 ata o 09/06/2020 do 19/06/2020 ao 23/06/2020 *
Horario e tribunais
3º Prazo
(xullo)
do 01/07/2020 ao 10/07/2020 ata o 10/07/2020 do 20/07/2020 ao 22/07/2020
Horario e tribunais
4º Prazo
(setembro)
do 29/08/2020 ao 07/09/2020 ata o 07/09/2020 do 15/09/2020 ao 17/09/2020
Horario e tribunais

* En xuño a defensa do TFG será os días 19, 22 e 23

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Coordinador do TFG

Julio Prada Rodríguez
+34 988 387 288
jprada@uvigo.es

 Comisión do TFG

Susana Reboreda Morillo – Decana
Julio Prada – Coordinador do TFG
Antonio Presedo Garazo – PDI (Secretario)
Ferreiro Calvo, Mireya – Alumnado
Josefa Rodríguez Bouzas – PAS