Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 07/11/2019)

Membros do Equipo Decanal

 • Reboreda Morillo, Susana
 • Cadilla Lomba, Josefina
 • Arribas Álvarez, M. Carmen
 • Fernández Fernández, Adolfo

Persoal Docente e Investigador

 • Barriocanal López, Yolanda
 • Comendador Rey, Beatriz
 • Prada Rodríguez, Julio
 • Vaquero Díaz, María Beatriz

Estudantado

 • Lozano Ramírez, Amado Tierra

Persoal de Administración e Servizos

 • Rodríguez Bouzas, Josefa

 

A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os seguintes asuntos:

 • Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
 • Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
 • Aprobación de realización de actividades culturais.
 • Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
 • Gastos de pequena contía.
 • Solicitudes para a convocatoria Erasmus.
 • Solicitudes para a convocatoria SICUE.

Exercerá, así mesmo, cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta de Facultade ou lle atribúan o Regulamento Interno da Facultade de Historia e normas de superior rango.

 

Actas