Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 18/03/2022)

Decano

 • Prada Rodríguez, Julio

Vicedecanos

 • Arribas Álvarez, M. Carmen
 • Presedo Garazo, Antonio

Secretario

 • Rodríguez Teijeiro, Domingo

Persoal Docente e Investigador

 • Barriocanal López, Yolanda
 • Comendador Rey, Beatriz
 • López Díaz, María
 • Vaquero Díaz, María Beatriz

Estudantado

 • Rama Mosquera, Alejandro

Persoal de Administración e Servizos

 • Rodríguez Bouzas, Josefa

 

A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os seguintes asuntos:

 • Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
 • Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
 • Aprobación de realización de actividades culturais.
 • Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
 • Gastos de pequena contía.
 • Solicitudes para a convocatoria Erasmus.
 • Solicitudes para a convocatoria SICUE.

Exercerá, así mesmo, cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta de Facultade ou lle atribúan o Regulamento Interno da Facultade de Historia e normas de superior rango.

 

Actas