O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O TFG é unha materia obrigatoria de 12 créditos ECTS que se cursa no segundo cuadrimestre do Grao de Xeografía e Historia. Consiste na realización e defensa por parte do estudantado dun traballo tutelado no que se apliquen e desenvolvan de forma integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao título de Graduado en Xeografía e Historia. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade nalgunha materia da titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos realizados ou iniciados noutras materias da mesma.

O TFG poderá consistir nun traballo de carácter experimental, teórico, de investigación ou manexo de fontes históricas, producións artísticas, elementos cartográficos, etc., de revisión bibliográfica ou profundización temática, nun informe de traballo de campo ou nunha memoria de actividades (xestión cultural e patrimonial, museos, aplicacións tecnolóxicas,etc.) en campos relacionados coa titulación.

NORMATIVA DO TFG

Facultade de Historia | Universidade de Vigo

FORMULARIOS PARA O PROFESORADO

Oferta de TFGs polo profesorado

FORMULARIOS PARA O ALUMNADO

Proposta de TFGs polo alumnado | Recurso de non aceptación de TFG ou titor | Cambio de título do TFG ou titor | Acta de depósito do TFG | Portada do TFG

FORMULARIOS PARA O TRIBUNAL AVALIADOR

Convocatoria pública de defensa do TFG | Acta de cualificación provisional do TFG | Acta de cualificación definitiva do TFG | Acta de avaliación individualizada do TFG

 

Comisión do Traballo Fin de Grao

  • Prada Rodríguez, Julio – Decano
  • Prada Rodríguez, Julio – Coordinador do TFG
  • Presedo Garazo, Antonio – PDI (Secretario)
  • Reboreda Morillo, Susana – PDI (por delegación do decano)
  • González Jorge, David – Estudantado
  • Rodríguez Bouzas, Josefa – PAS

 

Calendario do TFG

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Calendario do TFG 2021/2022

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Sesión informativa (estudantado de 4º de grao) 2ª quincena de setembro de 2021
Oferta de TFG polo profesorado titor Do 1 ao 15 de outubro de 2021
Presentación das solicitudes de asignación de liña e titor/a Do 16 ao 31 de outubro de 2021
Publicación das asignacións provisorias Do 1 ao 15 de novembro de 2021
Recurso de apelación contra as asignacións Do 16 ao 22 de novembro de 2021
Publicación das asignacións definitivas Do 22 de novembro ao 5 de decembro de 2021
Asignación definitiva
Asignación definitiva (11/02/2022)

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
1º Prazo
(novembro)
do 01/11/2021 ao 09/11/2021 ata o 09/11/2021 do 17/11/2021 ao 19/11/2021
2º Prazo
(febreiro)
do 02/02/2022 ao 11/02/2022 ata o 11/02/2022 do 16/02/2022 ao 18/02/2022
3º Prazo
(xuño)
do 08/06/2022 ao 17/06/2022 ata o 17/06/2022 do 21/06/2022 ao 23/06/2022
4º Prazo
(xullo)
do 05/07/2022 ao 14/07/2022 ata o 14/07/2022 do 19/07/2022 ao 21/07/2022
5º Prazo
(setembro)
do 01/09/2022 ao 09/09/2022 ata o 09/09/2022 do 13/09/2022 ao 15/09/2022

 

Coordinación

Julio Prada Rodríguez
+34 988 387 288
jprada@uvigo.es

 

Cursos anteriores

TFG ofertados polo persoal titor:
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación do TFG:
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

TFG defendidos:
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015