Atendendo ás recomendacións do “Consello Galego de Universidades” no documento “Liñas Xerais para a Implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, así como as “Directrices Propias da Universidade de Vigo sobre Estrutura e Organización Académica dos Plans de Estudos de Grao”, e tendo en conta os recursos humanos e materiais existentes na Facultade de Historia, propónse que a implantación do Plan de Estudos de Graduado en Xeografía e Historia sexa progresiva a partir do curso 2014-2015:

Curso acádemico Curso a implantar Curso a extinguir
2014/2015 1º Curso Plan 2014 1º Curso Plan 2009
2015/2016 2º Curso Plan 2014 2º Curso Plan 2009
2016/2017 3º Curso Plan 2014 3º Curso Plan 2009
2017/2018 4º Curso Plan 2014 4º Curso Plan 2009